Friday, March 04, 2005

بیانیه تحلیلی بيش از پانصد نفر از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجویی ایران

راستش را بخواهيد، من از اين "بيانیه تحليلی" هيچ سر در نی‌آوردم! نه تنها نفهميدم چه چيزی را تحليل کرده، بل‌که اصولاً پيام کلی نوشته را هم نگرفتم. به‌هر رو، از آن‌جایی که جزئی از اتفاقات سياسی اين روزهاست، لينکش را گذاشتم. شما اگر داستان را فهميديد، چراغ‌نفتی ذهن ما را هم روشن بفرماييد!

Powered by Blogger