Friday, March 04, 2005

سوسن تسلیمی دوباره در سینما

فیلم مادیان اثر علی ژکان اکران می شود. این فیلم 19 سال پیش ساخته شده بود و تا به حال اجازه ی نمایش پیدا نکرده بود. متاسفم که در ایران نیستم تا این فیلم را ببینم. همیشه از تحسین کننده های سوسن تسلیمی بوده ام

Powered by Blogger