Friday, March 04, 2005

نقدی بر روشنفکری دينی

از وبلاگ "گوشزد": روشنفکر دینی کیست؟ کارش چیست؟ و اگر روزی نباشد چه اتفاقی می ‌افتد؟

1 پـيـام:

Blogger سام ضيائی گفته است:

با عرض تاسف و احترام به نويسنده اش،اين نقد نيست!زبان نقد مجهز به برهان است و اين نوشتار مبری از آن!خلط بحث است تا نقد!ضمن آن که تنزيل چنان بحثی به چنين چهارخط نويسی و نام نقد بر آن نهادن باعث تاسف مکرر است!در اين باره خواهم نوشت.مقصود روشنفکری دينی است و نه آن مطلب که مناسب اتوبوس است.

7:45 PM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger