Friday, March 04, 2005

ريسک نوشتن

نويسنده از هر جهت با آن سارق بانک قابل مقايسه است که با مشکلات وصف نايذير،سرقتی را طراحی می کند و در تنهايی مرگبار شبانه به گاوصندوقی می زند که نمی داند چه قدر يول و جواهرات در آن ييدا خواهد کرد!هاينريش بل،

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

آقا شما فقط به "خودی‌ها" لينک می‌دين:)

6:42 AM  

Post a Comment

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger