Saturday, March 05, 2005

فروش روزانه ۵۴ دختر در كراچى

محبوبه مقدم، در همایش روز جهانی زن، در رابطه با وضعیت زنان در ایران آمارهای تکان دهنده ای را ارائه کرده است.

Powered by Blogger