Friday, March 11, 2005

معترضان ايرانی در بروکسل آزاد شدند؛ بی.بی.سی

بدون اینکه کسی را گروگان بگیرند، مزاحم پروازهای دیگر شوند، مشکلی برای کسی ایجاد کنند، با کمترین هزینه صدای اعتراضشان را به گوش جهانیان رساندند.

Powered by Blogger