Saturday, March 12, 2005

بوی عيدی،بوی سيب

هیچ کس تا به امروز نتوانسته احساس شگفت عید را مثل فرهاد خواننده استثنایی تاریخ موسیقی ما برای همبشه زنده نگهدارد ؛ در همان ترانه معروف " با اینا زمسونو سر می کنم..." من اما در این روزها بیشتر از هر روز دیگری به اکبر گنجی فکر می کنم .آیا به او مرخصی می دهند که نوروز امسال را در جمع خانواده اش باشد؟ سال ها سپری شدند و نزدیک شش سال است که اکبر در زندان است...

Powered by Blogger