Friday, March 18, 2005

اکبر گنجی و حسين قاضيان

ابطحی يرسيده است:
آیا می­شود روزی را شاهد بود که کسی برای اندیشه زندان نرود؟.آری!آن گاه که مستبد برود!

Powered by Blogger