Wednesday, March 23, 2005

چند کلمه در باره‌ی کتاب "آخرين روزها"

آخرين روزها خواننده را با خود به درون دربار و دستگاه شاهی می‌برد و با بسياری از مسائل پشتِ پرده‌ی سياسی و روحی-عاطفی شاه و اطرافيانش آشنا می‌کند که تاکنون کم‌تر شناخته شده‌اند...

Powered by Blogger