Friday, March 25, 2005

ايران ديگر «كامكارها» را ندارد

به گفته هوشنگ كامكار آنها براي اجاره سالن تربيت بدني در كرمانشاه ‌900 هزار تومان و براي كنسرت در كاخ نياوران ‌20 ميليون پول پرداخت كرده بودند آن هم در هواي باز كاخ!.

Powered by Blogger