Saturday, March 26, 2005

مصاحبه اسد با ف.م.سخن

گفتگو با ف.م.سخن که وبلاگی هم به همین نام دارد، دومین گفتگوی اسد است از سری مصاحبه هایش با اهالی وبلاگشهر.

Powered by Blogger