Saturday, March 26, 2005

نجمـه امیـدپـرور آزاد شـد!

نجمه امید‌پرور فعالِ سیاسی و همسر محمدرضا نسب‌عبداللهی پس از بیست و پنج روز آزاد شد. نجمه در پیام کوتاهی برایم نوشت: «با درود. امروز پس از تجملِ بیست و پنج روز زنـدانِ رژیم آزاد شدم و باری دیگـر به جمع دوستـان پیوستـم تا به مبـارزه‌ی خود ادامه دهـم. بیست و پنج روز زنـدانِ عـذاب‌آور و وحشـتنـاک...»

Powered by Blogger