Thursday, March 31, 2005

شهادت پزشكى ايرانى در باره‌ی شكنجه زهرا كاظمى در زندان اوين

البته گمان نمی‌کنم چندان نيازی بود که دکتری پيدا شود و مثلاً افشاگری کند. ظاهراً تا امروز تنها کسی که نفهميده تماميت جمهوری اسلامی در اين جنايت دستش آلوده بوده، شخص شخيص خواجه حافظ شيرازی بوده است!

Powered by Blogger