Thursday, March 31, 2005

دو ديدگاه در مورد نحوه تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی ايران

تناقضات و تعارضات درونی که در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد بعدا اعمال شد.
.....بايد دست به تحولی بنيادی زد. اما اين تحول نبايد از طريق قهر و انقلاب و خونريزی باشد بلکه بايد به روشی متمدنانه و قانونمند صورت بگيرد که همان خواست ماست

Powered by Blogger