Saturday, March 19, 2005

هر چه را می خوانيد باور نكنيد

فن آوری جديد منبع بزرگی برای اطلاع رسانی به شمار می رود، با اين وجود بسياری از اطلاعات، شايعات و حقه های گمراه كننده نيز از اين منبع سرچشمه می گيرند.

Powered by Blogger