Wednesday, April 20, 2005

مروری بر آثار ۹ نقاش برجسته ايران (2) : پری يوش گنجی

دومين برنامه از مجموعه نمايشگاه هايی که انجمن هنرمندان نقاش برای مروری برآثار ۹ هنرمند برجسته نقاش معاصر ترتيب داده است، مروری برآثار پری يوش گنجی است که در گالری الهه جريان دارد. اینجا هم گزیده ای از آثار خانم گنجی.

Powered by Blogger