Saturday, April 02, 2005

آدم های مشهور و تصورات ما

وقتی به آدم مشهوری نزديک می‌شويم حس می‌کنيم او با آن‌ تصوری که ما از او داشته‌ايم، فرق دارد.

Powered by Blogger