Thursday, April 07, 2005

هر که گريزد ز خرابات شام - جور کش غول بيابان شود.

اخلاق غربيها اغلب خلاف اين روال است. گاهي يک پرونده را سالها در آب نمک نگه مي دارند اما نمي بندند. آنها حوصله زيادي دارند. وقتي موضوعي را در دستور کار قرار دادند به اين سادگي کنار نمي گذارند. هر چند وقت يک بار مطلبي را علم مي کنند و آن را زنده نگاه مي دارند. شايد سر و صداهاي اخير و ادعاهاي پناهنده ايراني نيز تنها همين هدف را دنبال کند، يعني بخواهند نشان دهند که « پرونده باز است و ما پيگير آن هستيم.».... احمد شيرزاد، اقبال

1 پـيـام:

Anonymous گوشزد گفته است:

هر كه گريزد ز خراجات شهر
خاركش غول بيابان شود
فكر كنم اين درست تر باشد با عرض معذرت

1:27 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger