Friday, April 08, 2005

دو رئيس جمهور يزدی در کنار هم [ آرش کمانگير]

امروز دو رييس جمهور يزدي در رم در مراسم به خاك سپري پاپ ژان پل دوم در كنار هم خواهند نشست. يكي موشه كاتساو رييس جمهور اسراييل، متولد يزد، و ديگري سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ايران.. Katsav و Khatami هر دو با K شروع مي شوند و بايد پيش هم باشند. اگر بشود چه شود... .

Powered by Blogger