Saturday, April 09, 2005

چرا من به معين رای می‌دم؟

با خواندن بخش آغازين اين نوشته از خورشيد خانم، اين پرسش -بی‌درنگ- در ذهنم نقش بست: چه عواملی باعث می‌شوند که انسان از ابراز ديدگاه خود واهمه داشته باشد و از اين بابت احساس امنيت نکند؟ جداً جای تأسف است که عدّه‌ای با سرکوب‌گری، پرخاشگری و پرونده‌سازی سعی دارند مخالفان خود را خاموش کنند!

Powered by Blogger