Thursday, April 14, 2005

نگاهى به شعرهاى سياوش كسرايى

تگاهی بسیار کوتاه به شعرهای کسرایی که به نظر من نیز زیر سایه های بعضی از شعرهای سیاسی ارزش واقعی بسیاری دیگر از آثارش از دید منتقدین نادیده گرفته شده است.

Powered by Blogger