Friday, April 15, 2005

زندگی من: داستان زنان عربستان سعودی از زبان خودشان

در جامعه محافظه کار عربستان سعودی، زنان به راحتی قادر به بيان نظرات خود نيستند. با اين که نيمی از فارغ التحصيلان دانشگاه های اين کشور زنان هستند، آنها فقط پنج درصد از نيروی کار را تشکيل می دهند.زنان سعودی حق رای ندارند و نمی توانند به طور آزاد و فعال در اجتماع حضور داشته باشند يا حتی رانندگی کنند.

Powered by Blogger