Thursday, April 21, 2005

خصلتهای دوگانه ناآرامی‌های خوزستان [جمشيد برزگر]

ناآرامی‌های خوزستان، اگرچه در پی اعتراضاتی با رنگ و بوی قومی آغاز شده، اما تنها برآمده از انگيزه های قوميتی اعراب ساکن خوزستان نيست و از جهاتی، مشابهت هايی عمده با ديگر حرکتهای اعتراض آميزی دارد که در سالهای اخير در ديگر نقاط ايران روی داده است.

Powered by Blogger