Saturday, April 23, 2005

هرزه‌مردان ديار ما

روزبه روزبهانی (گفتار نيک).

1 پـيـام:

Blogger چوبينه گفته است:

چند روزی از شهر خود به شهری در جنوب آلمان سفر کرده بودم و با پنج خانواده متوسط ایرانی آشنا شدم،از قرار معلوم دو نفر از آقایان خانم هایشان را کتک می زنند و یکی دیگر دو زنه بود ( یک خانم در ایران و دیگری در آلمان ) و آقای دیگری در مقابل همسر خود از جریانات سکسی سیاسی در ایران صحبت میکرد و بالاخره نفر پنجم خانمی ساکت با دختری خردسال که شوهرش ترک خانه کرده بود و خانم می بایست به تنهائی از دختر ش نگهداری کند.

12:04 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger