Friday, April 29, 2005

محمد در آستانه اعدام است

يک نوجوان که دو سال پيش يک نفر در شيراز را به قتل رسانده بود، با رسيدن به 18 سالگي در آستانه اعدام قرار دارد.

Powered by Blogger