Friday, April 29, 2005

شهرداری که حد خودش را نمی­دانست / محمد علی ابطحی

ابطحی: «این که آدم خودش بگوید خوب کار کردم و چند تا رسانه هم در اختیار داشته باشد که همان حرف ها را تکرار کنند، طبیعی است کم کم باورش می شود که خوب کار کرده». در پرانتز داشته باشید که شهردار ارزشی تهران جناب آقای دکتر احمدی نژاد (!) دو روز پیش در پاسخ به انتقاد خاتمی از وضع بد ترافیک در تلویزیون پاسخ بسیار تندی به وی داد.

Powered by Blogger