Saturday, April 30, 2005

زنان در مقام جنس اول /رویا صحرایی

نمي دانم چرا اينهايي كه همه اش از جنس دوم و سوم و دهم بودن زنان در جامعه صحبت مي كنند و يا آنهايي كه از مساوي بودن اما نامتشابه بودن حقوق زن و مرد سخن مي‎رانند، سري به بهشت زهرا نمي زنند تا ببينند كه زنان نه درجه دوم هستند و نه داراي حقوق مساوي نامتشابه، بلكه صد در صد درجه اول‎اند و داراي حقوق بيشتر.

Powered by Blogger