Tuesday, April 12, 2005

ابطحی شایعه­ی بخشنامه­ی ضد عرب را تکذیب کرد

ظاهرا عده ای با نام سید محمد علی ابطحی اقدام به پخش یک بخشنامه جعلی بر ضد اعراب جنوب ایران کرده اند که ابطحی ضمن توضیح ماجرا آن را تکذیب کرده است.

Powered by Blogger