Saturday, May 07, 2005

وبلاگ‌نویسی با اسم مستعار یا واقعی؟ (1)/مجيد زهری

در بسیاری از مواقع، این "شرایط" است که نوع تصمیم‌ را به انسان تحمیل می‌کند. به‌تر است بگوییم که در این‌گونه مواقع، "اختیار" جای خود را به "جبر" می‌سپرد.

Powered by Blogger