Wednesday, May 04, 2005

بحث خودمانی در رابطه با "ضوابط در فضای پیام‌گیر"

در وبلاگ بیلی و من - شما هم شرکت کنید تا بحث ارتقا پیدا کند. به نظر من بحث خیلی لازمی است که باید فراگیر بشود.

Powered by Blogger