Thursday, May 05, 2005

زن من با شما دشمن است / گوشزد

پاییز: ‌«زن من با شما دشمن است دقيقاً به همان شكلی كه زن يک معتاد با هم منقلی‌های شوهرش خصومت می‌ورزد»!

Powered by Blogger