Friday, May 06, 2005

منطقی که تکنيک را هوشمند کرد

پيام يزديان: همه لوازم پيرامون ما که آسايش را برايمان معنا می کند و تکنيک "اتومات" و "هوش مصنوعی" را در بطن خود دارد از ابداع پروفسور لطفی زاده نشان دارد.

Powered by Blogger