Friday, May 06, 2005

ایـن رییـس‌جمهـورهـا!

«نـامزدهای انتخـابـات در ايــران چه برای جامعـه شناخته شده باشند و چه ناشناخته باشند، معمولـن در تبليغـات خود مجبورند خـود را به گونه‌ای که مـردم دوسـت دارند معرفی کننـد. در نوشتـن زندگـی‌نامـه تبليغـاتی بايد به بسياری از نکات توجـه کـرد...» / طنزنوشته‌ای از ابراهیـم نبـوی

Powered by Blogger