Friday, May 06, 2005

انقلاب فيروزه‌ای/عباس معروفی

شما چهره‌ی دروغ را افشا می‌کنيد، شما جامعه را از شفاهيات نجات می‌دهيد، امضا می‌شويد، چهره و نام می‌شويد. حرف نمی‌زنيد، می‌نويسيد. گاه می‌ترسيد، نام مستعار می‌شويد، گاه به خطر می‌افتيد، باز می‌نويسيد، نمی‌ترسيد، فواره می‌زنيد، از خاک به افلاک....می‌دانيد؟ ما در مکان نزيسته‌ايم، در زمان عبور کرده‌ايم.

Powered by Blogger