Friday, May 06, 2005

نامزد وبلاگ‌نویس / گفتار نیک

روزبه روزبهانی:‌ «معین را که می‌بینی بیش‌تر دلت می‌خواهد از سر ترحم به او رای بدهی. چهره‌ای درهم و روستایی که بیش‌تر می‌تواند کدخدای دهی حداکثر صد نفره باشد و صندلی ریاست جمهوری ایران برایش خیلی بزرگ است».

Powered by Blogger