Saturday, May 07, 2005

فهم زبان قانون، پيچيده نيست

مردم زبان پيچيده حقوقی و سياسی را خوب هم می فهميدند ولی، بخاطر يکسری منافع فرصت طلبانه، هرگز نمی خواستند با روشنفکران همراه شوند.

Powered by Blogger