Saturday, May 14, 2005

خطا در بخش موسیقی روزنامه‌ی شرق / امیر ملوک‌پور

امیر سکوت را شکسته و آستین‌ها را بالازده تا اگر مثل این‌بار "شرق"ی‌ها خطا کردند، آن را بنویسد و ملت را آگاه کند. خودمانیم، این روزنامه‌ی شرق هم برای خودش معجونی است!

Powered by Blogger