Friday, May 20, 2005

پنج سكه براي من، پنج سكه براي تو!!

واقعا فکر می‌کنيد با اين روش ها می‌توانند مردم را واداربه شرکت در انتخابات کرده، آن هم در کشوری که رئيس جمهورش تدارکات چی بيش نيست؟

Powered by Blogger