Friday, May 20, 2005

عشق اما پیداست / شهیار شیدایان

«عشق اما پيداست ترانه‌ای از جنس موج نو ترانه‌ی نوين ايران سرک می‌كشد به خاطره‌های وصله شده به زمان، در امتداد روح شاعر... عشق اما پيداست اگر چه غم‌نامه‌ی خانگی است با روزنه‌هايی از اميد اما شايد به نوعی نوستالژيای شاعرانه‌ای است در برابر هنر، خانه و زيبايی كه می‌روند تا يكسره از امتداد يكديگر كنده شوند...»

Powered by Blogger