Saturday, May 21, 2005

جلد دوم داد بي‌داد منتظر مجوز مانده است

جلد دوم از مجموعه “داد بي‌داد” خاطرات زندان زنان سياسي در دوران پهلوي، در انتظار اخذ مجوز به سر مي‌برد.

Powered by Blogger