Saturday, May 21, 2005

یلدا معیری: به خاطر زن بودنم به من اجازه عکاسی ندادند

سال قبل در مشهد هنگامی که به داخل حوزه علمیه رفته بودم با واکنش تند مسولان روبرو شدم و سریع مرا به بیرون هدایت کردند . آنجا به من اعلام شد حوزه جای مقدسی است و زنان نباید با حضورشان آنجا را نجس کنند!"

Powered by Blogger