Friday, May 27, 2005

ماجراي صلاحيت‌ها و نامه سحرآميز / منتقد

خوب! خدا را شکر دلیل همه این جینگولک بازی‌های اخیر در مورد رد و تاییدها و نامه و نامه‌نگاری‌ها را فهمیدم...

Powered by Blogger