Saturday, June 04, 2005

وب‌لاگ‌ها و زبان فارسی (1) / ف.م. سخن

چکیده‌ی حرف نویسنده این است: وبلاگ‌ها باعث شده‌اند که زبان ما از سنت "حاشیه‌نویسی" و "پرگویی" دور بشود. با حرف او عمیقاً موافقم و در این‌باره قبلاً نیز نوشته‌ام و اتفاقاً در مصاحبه‌ با دکتر عباس میلانی نیز بر آن دست گذاشته‌ام. امید که این‌گونه بحث‌های مفید بسط پیدا کند.

Powered by Blogger