Thursday, June 02, 2005

ضعیفه ها! مرداتون کجا هستند؟! / امشاسپندان

"چند سرباز دست های یکدیگر را برادرانه و مهربانانه می گیرند و دور ما حلقه می زنند تا مبادا پشه ای چیزی ضعیفه ها را لگد بزند!"

Powered by Blogger