Thursday, June 09, 2005

وبلاگ رسمی کميته اعتصاب غذا در زندان

از همه آزادیخواهان بویژه دانشجویان دعوت می کنیم با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و نیز گل هایی با رنگ های سبز، سفید و سرخ به انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری اعتراض کرده و از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کنند.

Powered by Blogger