Thursday, June 09, 2005

به ياد ماندنی / پنداشت‌ها

خیابانهای تهران شبی به یادماندنی و بی نظیر را پشت سر گذاشت. هیچ وقت مردم را اینقدر شاد و سرزنده ندیده بودم.

Powered by Blogger