Friday, June 10, 2005

دماب به کدام سو می‌رود؟ / در جدال با خاموشی

در این مطلب آگاهی‌های خوبی راجع‌به دماب می‌دهد.

Powered by Blogger