Thursday, June 16, 2005

برمی‌گردم / حضور خلوت انس

مقاومت مدنی هر روز چهره‌ای جدی‌تر به خود می‌گیرد و هر روز چهره‌ای جدید در آن دیده می‌شود. راه زیادی نمانده است...

Powered by Blogger