Friday, June 17, 2005

درس دموکراسی / فرانکولا

مدافعان لزوم شرکت در انتخابات، دائم از آن به عنوان یکی از استوانه¬های دموکراسی یاد می¬کنند، اما اغلب فراموش می¬کنند اضافه کنند کم¬ترین کاری که برای پاس¬داری از آن باید کرد پای¬بندی به اصول دموکراسی در نفس همین فرآیند است.

Powered by Blogger