Saturday, June 18, 2005

شراگيم

شمایی که هیچ آرمانی برایتان آنقدر ارزشمند نیست که کنج عافیت خود را به خاطر آن رها کنید...

Powered by Blogger